3
. ULUSLARARASI
ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU
“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”
Gün Saat Dakika
Sempozyuma Kalan Süre Yerine:
Tokat, Türkiye, 21-23 Haziran 2019 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

ÖZET YAZIM KURALLARI:

 • Bildiri özet metninin başına sözlü sunum veya poster sunum tercihlerinden hangisinin tercih edildiğinin yazılması gerekmektedir.
 • Özet metni, Microsoft Word 2007 ve üstü programda, Calibri yazı karakteri, 10 punto, 1 (single) satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. 
 • Sayfa kenar boşlukları, sol yandan 3,5 cm, diğer yanlardan 3 cm olarak ayarlanmalıdır. 
 • İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları ile bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında “ÖZET”, onun altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Türkçe hazırlanacak çalışmalarda İngilizce özet de hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanacak ve sunulacak çalışmalar için Türkçe özete gerek yoktur.Sempozyum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

NOT: Bildiri özetleri sempozyum esnasında bildiri özet kitabı şeklinde basılacak ve dağıtılacaktır. Tam metin bildiriler ise sempozyum sonrası web sitesinde pdf formatında yayınlanacaktır.

 • Yazar bilgileri için şablon
  • Birinci Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • İkinci Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • üçüncü Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • Dördüncü Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi

TAM METİN YAZIM KURALLARI:

 • Tam Metinler (kaynakça dahil) “12” sayfayı aşmamalıdır. 
 • Bildiri metni, Microsoft Word 2007 ve üstü programda, Calibri yazı karakteri, 10 punto, 1 (single) satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. 
 • Sayfa kenar boşlukları, sol yandan 3,5 cm, diğer yanlardan 3 cm olarak ayarlanmalıdır. 
 • İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları ile bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında “öZET”, onun altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. 
 • Yazar bilgileri için şablon
  • Birinci Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • İkinci Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • üçüncü Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
  • Dördüncü Yazarın Ünvanı Adı Soyadı
  • Bağlı Olduğu Kurum E-posta Adresi
 • ​ Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve diğer başlıkların yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı olmalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve bir “tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk (bir enter) verilmeli, paragraf aralarında mümkün olduğunca boşluk verilmemelidir.
 • Tablolar ve Grafikler: Tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve mümkünse açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir. 
 • Şekiller ve tablolar büyültme, küçültme ve taşımaya uygun olacak şekilde gruplandırılarak 
hazırlanmalıdır.

HEM BİLDİRİ ÖZETLERİ HEM DE TAM METİNLER İÇİN ATIF VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ:

 • Çalışma içinde atıflar bağlaç (APA) yöntemine göre yapılmalı, birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

Tek yazar olduğu durumlarda;
............ kavramsallaştırılmıştır (Demir, 2007: 23). 
Demir (2007: 123-124)’de vurgulandığı gibi...

Çift yazar olduğu durumlarda;
..........niteliğindedir (Özyer ve Bozdoğan, 2009: 39). 
Acungil ve Kılıç (2009: 39)’ın vurguladığı gibi...

Çok yazar olduğu durumlarda;
.........göstermektedir (Sakin vd., 2005: 42).
Tarhan vd. (2005: 45-60)’nin vurguladığı gibi...

 • Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 9 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

Makale örneği;
Lane P. J., Cannella Jr. A. A. ve Lubatkin M. H. (1998), “Agency Problems as Antecedents to Unrelated Mergers and Diversification: Amihud and Lev Reconsidered”, Strategic Management Journal, 19 (6), June 1998, pp 555–578.

Kitap örneği;
Şimşek, H. (1991), Tarım ve Çevre, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Editörlü yayın örneği;
Dooley, M. P. (1989), “Market Valuation of External Debt”. J. A. Frenkel, M. P. Dooley ve P. Wickham (der.), Analytical Issues In Debt içinde, ABD: IMF Yayını, pp. 324-351.

İnternet kaynağı örneği;
Özkan, M. (2002), Yaratıcılığın Püf Noktaları, http://www.bilgiyonetimi.org, Erişim Tarihi: 20.05.2010.

POSTERLERİN HAZIRLANMASI

 • Posterler 70 x 100 cm ölçülerinde ve dikey formatta hazırlanacaktır.
 • Katılımcılar kayıt esnasında posterlerini yanlarında bulunduracaklardır.
 • Çalışmaların ilgili alana asılması için poster masasına başvurulacaktır
 • Tüm katılımcılar, programda belirtilen, kendi çalışmalarına ait poster tartışma süresi boyunca posterlerinin yanında bulunacaklardır